DD Akadeemia programmi koosneb neljast suurest kursusest, mis toimuvad läbivalt kogu aasta. Iga kursus koosneb omakorda mitmetest väiksematest osadest, mida me nimetame plokkideks. Siit lehelt leiad lühikese tutvustuse kõigi plokkide kohta.

Enamus plokke on oma olemuselt praktilised - meil ei ole loenguid - selle asemel on töötoad, simulatsioonid, praktiline oskuste harjutamine ning katsetamine reaalses maailmas. Meie koolitusmeetodite arendusse ja läbiviijate ettevalmistusse on panustanud koolitajad Kristina Mänd ja Toomas Roolaid. Meie sessioone viivad aga vabatahtlikena läbi programmi eelmise aasta vilistlased.

MAAILMA MUUTMINE
AVALIK ESINEMINE

Harjutame erinevaid avaliku esinemise osi ja kõneks ettevalmistamist. Kasutame ka videotreeningut.

ORGANISATSIOONI- PRAKTIKA

Töötame meeskondades aasta jooksul erinevate organisatsioonide juures ning uurime ja lahendame ühiskondlikke probleeme.

SUHTLUSTREENING

Katsetame koos läbi sagedasemad suhtlusprobleemid ja keerulised olukorrad ning leiame neile lahendused.

LOOVUS

Tutvume loovuse mõistega ning teeme läbi aasta erinevaid harjutusi, mis muudavad meid loovamaks.

VÕRGUSTIKU LOOMINE

Õpime, kuidas kaardistada, kujundada ja arendada enda võrgustiku kooskõlas tuleviku eesmärkidega.

IGAPÄEVASED IT-OSKUSED

Õpime programmis kasutama erinevaid infotehnoloogia lahendusi, et teha igapäevaseid asju lihtsamalt ja kvaliteetsemalt.

ISEENDA ARENDAMINE
ENESEREFLEKSIOON

Õpime meetodeid, mille abil iseendast paremini aru saada ja oma arengut ise juhtida.

AJAJUHTIMINE

Õpime kasutama praktilisi tööriistu, mille abil oma aega ja energiat paremini juhtida.

TUGEVUSTE LEIDMINE

Otsime Gallupi meetodi abil üles oma anded. Õpime andeid kasutama ja tugevusteks muutma.

EESMÄRGISTAMINE

Õpime, kuidas efektiivselt eesmärke seada ning end motiveerida neid täitma.

KOHALOLEK

Tutvume tehnikaga, mis aitab olla rohkem hetkes, paremini keskenduda ja teha otsuseid teadlikumalt ning hinnanguvabalt.

ÕPPIMISOSKUSED

Teadvustame, kuidas me õpime ning kuidas õppida veelgi mõtestatumalt ja efektiivsemalt.

MAAILMA MÕTESTAMINE
VÄITLEMINE

Harjutame sisukat argumenteerimist ja ühiskondlike nähtuste eri tahkude märkamist.

INFORUUMI KUJUNDAMINE

Õpime maailma mõistmiseks kõige kvaliteetsemat infot koguma ning kujundame oma isiklikku inforuumi.

TEHNOLOOGIA

Tutvume aasta jooksul mitmete uute tehnoloogiatega, mis hakkavad inimeste elus üha suuremat rolli mängima (nt. tehisintellekt, virtuaalreaalsus).

SÜSTEEMITEOORIA

Õpime nägema, analüüsima, mudeldama ja muutma süsteeme, millest tsivilisatsioon koosneb.

VISUALISEERIMINE
Õpime kasutama erinevaid praktilisi meetodeid kuulatu paberil või digitaalselt jäädvustamiseks ning süstematiseerimiseks.

Vastutaja: Diana Lõhmus
VESTLUSED IDEEDEST
Püüame leida selliseid kohti oma igapäevaelus, kuhu tuua rohkem sisukaid vestlusi.

Vastutaja: Martin A. Noorkõiv
MÕTLEMISVÕTTED
Õpime tundma ja kasutama erinevaid mõtlemistehnikaid ning vältima suuremaid mõtlemisvigu.

Vastutaja: Kaspar Kruup
AVATUSE KAITSMINE
AVATUD ÜHISKOND

Töötame ühiselt läbi Karl Popperi "Avatud ühiskond ja selle vaenlased I", lahendame praktilisi kaasusi.

INIMENE

Mõtiskluste ja ühiste arutelude kaudu uurime, küsitleme, kritiseerime ja avastame inimloomuse, inimlikkuse ja inimsusega seotut.

RASKED VESTLUSED

Arutame raskete vestluste pidamise vajalikkuse üle, tutvume tehnikatega ning viime selliseid vestluseid ka ise läbi.

KOSMOSE PERSPEKTIIV

Läbime aasta jooksul lühikese videosarja, kokku pandud raamat "Kõiksuse lühiajalugu" järgi.